جستجو
img18

درس هندسه ٣ - ادامه فصل ١ درس ٢ (قسمت پانزدهم) پایه #دوازدهم رشته ریاضی فیزیک ساعت 13 پنجشنبه 8 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس هندسه ٢ - ادامه فصل ١ درس ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک ساعت 12:30 پنجشنبه 8 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس هندسه ٣ - فصل ١ درس ٢ (قسمت چهاردهم) پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک ساعت 12 پنجشنبه 8 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس دین و زندگی ٣ - درس ٢ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت 11:30 پنجشنبه 8 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس علوم و فنون ادبی ٢ - درس ٣ / پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت 11 پنجشنبه 8 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس زبان انگلیسی ٢ - Session 13 - پایه یازدهم تمام رشته ها ساعت 10:30 پنجشنبه 8 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس علوم و فنون_ادبی ٣ - درس ٣ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت 10 پنجشنبه 8 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس نگارش ٢ - گسترش محتوا پایه یازدهم تمام رشته ها ساعت 8:30 پنجشنبه 7 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس ریاضی و آمار ١ - درس ٣ (جلسه چهاردهم) پایه دهم رشته ریاضی فیزیک ساعت 7:30 پنجشنبه 7 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس فیزیک ٢ - ادامه فصل ١ پتانسیل الکتریکی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک ساعت 13:10 چهار شنبه 7 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس ریاضیات گسسته - صفحه ١۶ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک ساعت 12:40 چهار شنبه 7 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس فیزیک ٢ - فصل ١ پتانسیل الکتریکی پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک ساعت 12:15 چهار شنبه 7 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس ریاضیات گسسته - پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک ساعت 11:45 چهار شنبه 7 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس اقتصاد - چرخه گردش پول در بازار پایه دهم و یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت 10:45 چهار شنبه 7 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس ریاضی و آمار ٢ - صفحه ٣٢ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت 10:15 چهار شنبه 7 آبان ٩٩

مشاهده
img18

درس تاریخ ١ - تمدن تاریخی هند پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت 8:30 چهار شنبه 7 آبان ٩٩

مشاهده