چهار سوی علم

چاپگر غذا

مستند غذاهای آینده دستگاه تولید غذا مطابق با دستور مشتری را به نمایش می گذارد.
دو شنبه 20 تیر 1401 ادامه...

جهان به هم پیوسته

مجموعه مستند جدید «جهان به هم پیوسته» به سراغ موضوعات جهانی همچون؛ گرد و غبار، اعداد و ارقام، ابرها و انرژی هسته ای می رود
شنبه 11 تیر 1401 ادامه...