مستند خارجی

مستند غنی سازی خاک

تنها برای 60 سال خاک مناسب در دسترس بشر برای کشاورزی خواهد بود . اولویت جامعه بشری باید غنی سازی خاک و کشاورزی برگشت پذیر باشد .
سه شنبه 24 آبان 1401 ادامه...