مستندهای تاریخی

مستند خان بی بام

نگاهی دارد به نخستین امپراطوری ایران درهگمتانه یا همدان امروز و معماری این دوره و اسرار نهفته در آن
یک شنبه 13 آذر 1401 ادامه...

دست اول

مجموعه مستند تاریخی-سیاسی دست اول با بررسی اسناد کتابخانه ملی بریتانیا به بررسی وقایع اتفاق افتاده در دوران پهلوی می پردازد.
جمعه 11 آذر 1401 ادامه...