پیشران

در شبکه 4 عنوان شد:

صندلی خالی مدیریت گردشگری سلامت /ر ئیس جمهور ، شخصا ریاست شورای عالی گردشگری را به عهده بگیرد/ لزوم عزم ملی در معرفی جاذبه های گردشگری ایران / تفاوت در گفتار و کردار عمومی و ملی
چهار شنبه 15 اسفند 1397 ادامه...