پیشران

تشریح «چالشهای نظام قیمت گذاری در ایران» در برنامه پیشران/ نظام قیمت گذاری به ویژه قیمت گذاری انحرافی یک تیغ دولبه است.

به گزارش روابط عمومی شبکه چهار سیما، در مجله اقتصادی «پیشران» سه شنبه 29آبان به «الگوها و چالشهای نظام قیمت گذاری در ایران» پرداخته شد.
چهار شنبه 30 آبان 1397 ادامه...