سوره

سوره ؛ درنگ دین پژوهی

گفتگو با چهره‌های شاخص قلمرو دین‌پژوهی در موضوعات متنوع دینی، ارتباط تلفنی با صاحب‌نظران در حین برنامه و پرداختن به اخبار مهم قلمرو دین‌پژوهی
چهار شنبه 6 مرداد 1400 ادامه...

چه کسانی نعل های تاخته بر پیکر امام حسین(ع) را فروختند.

محمد ناصر زاده در برنامه سوره از کتاب التعجب نوشته ابوالفتح کراجکی داستان هایی از کسانی نقل می کند که پس از 400 سال از واقعه عاشورا هنوز به جنایات خود افتخار می کردند. ایشان نعل ها را بر سر در خانه هایشان زده بودند و بر آن قرن ها مباهات می کردند.
شنبه 22 مرداد 1401 ادامه...