سوره

سوره؛ فصل نهج البلاغه - 7 فروردین 1402

موضوع: نهج‌البلاغه؛ خوانش گزینشی، خوانش التقاطی | مهمان برنامه: محمد عشایری، عضو هیأت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم
دو شنبه 7 فروردین 1402 ادامه...