سینمایی «شطرنج باز» و «بایگانی»

سینمایی «شطرنج باز» و «بایگانی»، سینمایی های آخر هفته شبکه چهار در آغاز اردیبهشت می باشند که به ترتیب پنجشنبه و جمعه ساعت 20:30پخش خواهند شد.

چهار شنبه 1 اردیبهشت 1400 - 16:0:36ادامه...
سینمایی «شطرنج باز» و «بایگانی»
>> > 1 2 3 4 5  ... < <<