محمد اسفندیاری

مکتب تفکیک چیست و چه می‌گوید؟

مکتب تفکیک منکر فلسفه اسلامی نیست بلکه قائل به تفکیک فلسفه و دین است نه تعطیل فلسفه. بخشی از گفتگو با آقای اسفندیاری در برنامه سوره.
سه شنبه 16 شهریور 1400 ادامه...