شرح حال

همینگوی - قسمت ششم

همینگوی راهی جنگ می شود و در آنجا با مری ولش همسر چهارمش آشنا میشود . در سالهای آخر فکر می کند استعدادش را از دست داده و همین مسأله در نهایت منجر به خودکشی او می شود ...
شنبه 5 شهریور 1401 ادامه...

همینگوی - قسمت پنجم

همینگوی راهی جنگ می شود و در آنجا با مری ولش همسر چهارمش آشنا می شود . در سالهای آخر فکر میکند استعدادش را از دست داده و همین مسئله در نهایت منجر به خودکشی او می شود ...
چهار شنبه 2 شهریور 1401 ادامه...