علی اکبر مرادی

سرنا - 25 مهر 1400

ابن برنامه میزبان استاد علی اکبر مرادی ، از پژوهشگران موسیقی ، تنبورنواز ، مدرس و مولف است که در خصوص موسیقی نواحی کرمانشاهان به گپ و گفتگو خواهد
دو شنبه 26 مهر 1400 ادامه...