ایلخانیان

درس گفتار - 22 آذر 1400

بررسی علم و معماری در دوره ایلخانیان در ایران. آیا معماری ایران از فرهنگ مغول متاثر شده است؟
سه شنبه 23 آذر 1400 ادامه...