11 سپتامبر

مستند کوبالت

بازجویی و شکنجه متهمان به تروریسم در زندان های آمریکا توسط CIA بعد از واقعه 11 سپتامبر
چهار شنبه 15 دی 1400 ادامه...