مستند داخلی

ماراتن در لاهه - 16 آذر

یکی از انتقادهایی که به بیانیه های الجزایر و نحوه اجرای آن وارد گردید به موضوع سابقه دخالتهای آمریکا در امور داخلی ایران مربوط می شود.
چهار شنبه 17 آذر 1400 ادامه...

ماراتن در لاهه - 2 آذر

دکتر منوچهر محمدی اولین رئیس امور حقوقی بین المللی از طرف دولت شهیدئ رجایی ماموریت یافته بود دفتر خدمات حقوق اش را برای نظارت براجرای برنامه های الجزایر تشکیل دهد.
چهار شنبه 3 آذر 1400 ادامه...

مارتن در لاهه - قسمت 1

اقدامات یکجانبه  ی  ترامپ رئیس جمهوری اسبق  آمریکا در باره محدود نمودن ایران در قبال پروژ ه ی هسته ای
شنبه 1 آبان 1400 ادامه...