زمانبندی پخش برنامه های امروز همه روزها

 • مجموعه خانه ای در باد
  زمان آغاز: 00:05:27
  زمان پایان : 00:25:42
  مدت برنامه : 00:20:15
  [خلاصه برنامه] کارگاه باکت گرچه گروهبان جورج را دستگیر کرده بود اما میداند او بی گناه است وهنوز در پی قاتل است [بازیگران] آنا مکس ول مارتین-دنیز لاوسو [محصول] آمریکا [سال ساخت] 2005
 • مجموعه خانه ای در باد
  زمان آغاز: 00:27:55
  زمان پایان : 00:50:45
  مدت برنامه : 00:22:50
  [خلاصه برنامه] کارگاه باکت گرچه گروهبان جورج را دستگیر کرده بود اما میداند او بی گناه است وهنوز در پی قاتل است [بازیگران] آنا مکس ول مارتین-دنیز لاوسو [محصول] آمریکا [سال ساخت] 2005
 • فیلم سینمایی سردار جنگل
  زمان آغاز: 01:00:20
  زمان پایان : 01:51:19
  مدت برنامه : 00:50:59
  [خلاصه برنامه] بعد از جنگ جهانی اول و غلبه متفقین به ویژه انگلستان، با اعمال نفوذ انگلیسی ها در ایران وثوق الدوله به قدرت می رسد او ابتدا به میرزا خان جنگلی پیشنهاد می دهد که ضمن تأمین جانی به عتبات عالیات برود... [بازیگران] ولی الله مؤمن- منوچهر اسماعیلی
 • فیلم سینمایی سردار جنگل
  زمان آغاز: 01:53:22
  زمان پایان : 02:28:40
  مدت برنامه : 00:35:18
  [خلاصه برنامه] بعد از جنگ جهانی اول و غلبه متفقین به ویژه انگلستان، با اعمال نفوذ انگلیسی ها در ایران وثوق الدوله به قدرت می رسد او ابتدا به میرزا خان جنگلی پیشنهاد می دهد که ضمن تأمین جانی به عتبات عالیات برود... [بازیگران] ولی الله مؤمن- منوچهر اسماعیلی
 • روزگاررضا خانی
  زمان آغاز: 02:31:54
  زمان پایان : 02:52:22
  مدت برنامه : 00:20:28
  [خلاصه برنامه] سید حسن مدرس ومبارزات او علیه سیاست های رضا خانی دلایل مخالفت رضا خان با روحانیت تفاوت بر خورد سیاسی روحانیون با او ... [محصول] ایران
 • سرچشمه -سری سوم
  زمان آغاز: 02:59:45
  زمان پایان : 03:44:17
  مدت برنامه : 00:44:32
  [خلاصه برنامه] در این برنامه به طور کلی درباره وزرای زمان رضا خان و در دوران محمد رضا و وابستگی آن به دولت انگلیس و شروع وابستگی آنها از قبل از کودتای 28 مرداد 1332 به آمریکا گفتگو می کند.. [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1400
 • چند دقیقه برای تفکر
  زمان آغاز: 04:00:45
  زمان پایان : 04:51:09
  مدت برنامه : 00:50:24
  [خلاصه برنامه] در این برنامه که در دانشکده علوم قضایی در مشهد برگزار شد استاد رحیم پور به تبیین نسبت و بازخوانی قانون اساسی و عملکرد مدرس در مجلس پرداخته اند. [محصول] ایران [سال ساخت] 1402
 • نیم فاصله
  زمان آغاز: 05:00:11
  زمان پایان : 05:15:39
  مدت برنامه : 00:15:28
  [خلاصه برنامه] دراین قسمت از برنامه نیم فاصله در بارهوقایع فلسطین گفتگو می کنند [محصول] ایران [سال ساخت] 1402
 • تلاوت قرآن اذانگاهی(2)-واقعه-رضیعی
  زمان آغاز: 05:19:45
  زمان پایان : 05:26:25
  مدت برنامه : 00:06:40
  [خلاصه برنامه] [قاری] استاد قاسم رضیعی [سوره ] واقعه [ آیات] 74 الی 49
 • دعای هفتم صحیفه سجادیه
  زمان آغاز: 05:31:38
  زمان پایان : 05:38:41
  مدت برنامه : 00:07:03
  [خلاصه برنامه] دعای هفتم صحیفه سجادیه با صدای آقای ایمانی [سال ساخت] 1399
 • نماز جماعت صبح - به امامت آیت الله امامی کاشانی
  زمان آغاز: 05:38:41
  زمان پایان : 05:44:49
  مدت برنامه : 00:06:08
  [خلاصه برنامه] [نماز] جماعت صبح [اقامه ]آیت الله امامی کاشانی [محصول] شبکه 4 سیما
 • ستایش
  زمان آغاز: 05:46:31
  زمان پایان : 05:51:41
  مدت برنامه : 00:05:10
  [مدت] 05:10 [موضوع] نجوای عارفانه
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 06:00:45
  زمان پایان : 06:10:54
  مدت برنامه : 00:10:09
  [خلاصه برنامه] و مشتمل بر تجدید بیعت با مهدی امام دوازدهم شیعیان است.شیخ عباس قمی در مفاتیح‌الجنان نقل کرده‌است: "هر کس چهل صبح این دعا را را بخواند از یاران امام دوازدهم شیعیان خواهد بود و اگر پیش از ظهور بمیرد، خداوند او را از قبرش بیرون آورد (رجعت می‌ک
 • صهبای تسنیم-سری نهم
  زمان آغاز: 06:12:21
  زمان پایان : 06:46:08
  مدت برنامه : 00:33:47
  [خلاصه برنامه] در این برنامه آیت الله جوادی آملی در مورد و تفسیر سوره نمل می پردازد و صحبت میکند [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1398
 • مرصع
  زمان آغاز: 06:59:52
  زمان پایان : 07:56:23
  مدت برنامه : 00:56:31
  [خلاصه برنامه] در این برنامه کارشناسان محترم در مورد هنر درمانی گفتگو می کنند [محصول] شبکه چهار شیما [سال ساخت] 1402
 • ویژه برنامه صبحگاهی چای نبات
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 08:56:26
  مدت برنامه : 00:56:26
  [خلاصه برنامه] در این برنامه مجری به همراه کارشناس محترم درباره کنگره ملی ده هزار شهید استان گفتگو می کنند [محصول] شبکه سهند [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش09)
  زمان آغاز: 08:57:20
  زمان پایان : 09:04:29
  مدت برنامه : 00:07:09
  [مدت] 07:09
 • فیلم سینمایی سردار جنگل
  زمان آغاز: 09:04:53
  زمان پایان : 09:55:52
  مدت برنامه : 00:50:59
  [خلاصه برنامه] بعد از جنگ جهانی اول و غلبه متفقین به ویژه انگلستان، با اعمال نفوذ انگلیسی ها در ایران وثوق الدوله به قدرت می رسد او ابتدا به میرزا خان جنگلی پیشنهاد می دهد که ضمن تأمین جانی به عتبات عالیات برود... [بازیگران] ولی الله مؤمن- منوچهر اسماعیلی
 • فیلم سینمایی سردار جنگل
  زمان آغاز: 09:57:50
  زمان پایان : 10:33:08
  مدت برنامه : 00:35:18
  [خلاصه برنامه] بعد از جنگ جهانی اول و غلبه متفقین به ویژه انگلستان، با اعمال نفوذ انگلیسی ها در ایران وثوق الدوله به قدرت می رسد او ابتدا به میرزا خان جنگلی پیشنهاد می دهد که ضمن تأمین جانی به عتبات عالیات برود... [بازیگران] ولی الله مؤمن- منوچهر اسماعیلی
 • آگهی بازرگانی (بخش11)
  زمان آغاز: 10:34:05
  زمان پایان : 10:42:59
  مدت برنامه : 00:08:54
  [مدت] 08:54
 • آگهی بازرگانی (بخش12)
  زمان آغاز: 10:52:38
  زمان پایان : 10:58:20
  مدت برنامه : 00:05:42
  [مدت] 05:42
 • مجموعه خانه ای در باد
  زمان آغاز: 10:58:44
  زمان پایان : 11:18:59
  مدت برنامه : 00:20:15
  [خلاصه برنامه] کارگاه باکت گرچه گروهبان جورج را دستگیر کرده بود اما میداند او بی گناه است وهنوز در پی قاتل است [بازیگران] آنا مکس ول مارتین-دنیز لاوسو [محصول] آمریکا [سال ساخت] 2005
 • آگهی بازرگانی (بخش13)
  زمان آغاز: 11:19:12
  زمان پایان : 11:24:14
  مدت برنامه : 00:05:02
  [مدت] 05:02
 • مجموعه خانه ای در باد
  زمان آغاز: 11:24:38
  زمان پایان : 11:47:28
  مدت برنامه : 00:22:50
  [خلاصه برنامه] کارگاه باکت گرچه گروهبان جورج را دستگیر کرده بود اما میداند او بی گناه است وهنوز در پی قاتل است [بازیگران] آنا مکس ول مارتین-دنیز لاوسو [محصول] آمریکا [سال ساخت] 2005
 • آگهی بازرگانی (بخش14)
  زمان آغاز: 12:02:00
  زمان پایان : 12:07:59
  مدت برنامه : 00:05:59
  [مدت] 05:59
 • معرفت- سری دهم
  زمان آغاز: 12:08:23
  زمان پایان : 12:57:02
  مدت برنامه : 00:48:39
  [خلاصه برنامه] در این برنامه دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی درباره حکایت ها و غزلیات سعدی گفتگو می کند شرح غزل ای ساقی از این شوق که دارم مستم.. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1391
 • آگهی بازرگانی (بخش15)
  زمان آغاز: 13:00:59
  زمان پایان : 13:09:59
  مدت برنامه : 00:09:00
  [مدت] 09:00
 • نقد سینما - بازپخش
  زمان آغاز: 13:10:23
  زمان پایان : 14:35:23
  مدت برنامه : 01:25:00
  [خلاصه برنامه] در این برنامه مجری به همراه کارشناسان محترم به نقد فیلم آدم کش می پردازند در ادامه بزرگداشت خانم بیتا فرهی و پروانه معصومی با حضور سید احمد اعلایی و اصالت درسینما نیز بخش دیگر برنامه است. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش16)
  زمان آغاز: 14:37:49
  زمان پایان : 14:46:20
  مدت برنامه : 00:08:31
  [مدت] 08:31
 • سرخ رگ
  زمان آغاز: 14:46:44
  زمان پایان : 15:38:54
  مدت برنامه : 00:52:10
  [خلاصه برنامه] دراین برنامه از سرخ رگ مجری به همراه کارشناسان درباره بیماری های تنفسی گفتگو می کند. [محصول] ایران [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش17)
  زمان آغاز: 15:41:17
  زمان پایان : 15:49:40
  مدت برنامه : 00:08:23
  [مدت] 08:23
 • نغمه ها
  زمان آغاز: 15:50:04
  زمان پایان : 16:47:50
  مدت برنامه : 00:57:46
  [خلاصه برنامه] پیمان سلطانی آهنگساز ، رهبر ارکستر و نوازنده-معرفی آثار وی شامل ایرانه خانم ،میهنم سلام ... [محصول] ایران [سال ساخت] 1393
 • جلال آل احمد
  زمان آغاز: 16:50:21
  زمان پایان : 17:09:21
  مدت برنامه : 00:19:00
  [خلاصه برنامه] ویژه برنامه یکصدمین سالگرد جلال آل احمد [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • اذان مغرب به افق تهران ، مؤذن استاد محمد حسین سعید
  زمان آغاز: 17:10:40
  زمان پایان : 17:15:56
  مدت برنامه : 00:05:16
 • جلال آل احمد
  زمان آغاز: 17:18:02
  زمان پایان : 17:44:02
  مدت برنامه : 00:26:00
  [خلاصه برنامه] ویژه برنامه یکصدمین سالگرد جلال آل احمد [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش18)
  زمان آغاز: 17:53:39
  زمان پایان : 17:59:27
  مدت برنامه : 00:05:48
  [مدت] 05:48
 • مجموعه خانه ای در باد
  زمان آغاز: 17:59:51
  زمان پایان : 18:20:06
  مدت برنامه : 00:20:15
  [خلاصه برنامه] کارگاه باکت گرچه گروهبان جورج را دستگیر کرده بود اما میداند او بی گناه است وهنوز در پی قاتل است [بازیگران] آنا مکس ول مارتین-دنیز لاوسو [محصول] آمریکا [سال ساخت] 2005
 • آگهی بازرگانی (بخش19)
  زمان آغاز: 18:20:19
  زمان پایان : 18:25:23
  مدت برنامه : 00:05:04
  [مدت] 05:04
 • مجموعه خانه ای در باد
  زمان آغاز: 18:25:47
  زمان پایان : 18:48:37
  مدت برنامه : 00:22:50
  [خلاصه برنامه] کارگاه باکت گرچه گروهبان جورج را دستگیر کرده بود اما میداند او بی گناه است وهنوز در پی قاتل است [بازیگران] آنا مکس ول مارتین-دنیز لاوسو [محصول] آمریکا [سال ساخت] 2005
 • آگهی بازرگانی (بخش20)
  زمان آغاز: 18:51:04
  زمان پایان : 19:00:17
  مدت برنامه : 00:09:13
  [مدت] 09:13
 • جرگه
  زمان آغاز: 19:00:41
  زمان پایان : 19:48:27
  مدت برنامه : 00:47:46
  [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • خبر 20
  زمان آغاز: 19:59:40
  زمان پایان : 20:24:10
  مدت برنامه : 00:24:30
 • سیاحت غرب
  زمان آغاز: 20:27:38
  زمان پایان : 20:38:03
  مدت برنامه : 00:10:25
  [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش22)
  زمان آغاز: 20:39:05
  زمان پایان : 20:47:21
  مدت برنامه : 00:08:16
  [مدت] 08:16
 • ویژه برنامه طوفان القصی
  زمان آغاز: 20:48:37
  زمان پایان : 21:20:01
  مدت برنامه : 00:31:24
  [خلاصه برنامه] ویژه برنامه عملیات مقاومت فلسطین علیه رژیم اشغالگر قدس [محصول] شبکه چهارسیما [سال ساخت] 1402
 • ماجرا
  زمان آغاز: 21:20:50
  زمان پایان : 22:16:42
  مدت برنامه : 00:55:52
  [خلاصه برنامه] در این برنامه مجری به همراه کارشناس محترم درباره میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنگل گفتگو می کنند. [محصول] شبکه چهار سیما [سال ساخت] 1402
 • آگهی بازرگانی (بخش23)
  زمان آغاز: 22:19:05
  زمان پایان : 22:28:28
  مدت برنامه : 00:09:23
  [مدت] 09:23
 • سینمایی شکار اشباح
  زمان آغاز: 22:28:52
  زمان پایان : 23:59:49
  مدت برنامه : 01:30:57
  [خلاصه برنامه] داستان فیلم روایت زندانی شدن راند آنضونی جوان فلسطینی است که درسن هجده سالگی در زندان مسکوییه وابسته به مرکز جاسوسی شابک اسرائیل در فلسطین اشغالی زندانی می شود وی از شکنجه .. [بازیگران] رمزی مقدسی -عاطف الخراس-محمد خطاب [محصول] مشترک [سال س
فرهنگی

چاووش

مجله فرهنگی چاووش نگاهی دارد اندیشمندانه به مباحث حوزه های گوناگون فرهنگ و هنر به‌ویژه فرهنگ عامه.
ادامه مطلب سایر
گفتگو و مناظره

شیوه

برنامه ای گفتگو محور که به بحث و گفتگو با کارشناسان خبره در حوزه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی می پردازد و همینطور نگاهی دارد به مسائل روز کشور.
ادامه مطلب سایر
علم و فناوری

چرخ؛ فصل دهم

آشنایی با دست آوردهای علم و فناوری ایران و جهان در مجله علمی چرخ
ادامه مطلب سایر
سیاسی

طوفان الاقصی

پوشش رخدادهای به‌لحظه فلسطین و منطقه با بازخوانی و بررسی اخبار و رسانه‌های داخلی و خارجی
ادامه مطلب سایر
مستند

دال

دال در هر قسمت به پخش کامل یک مستند اندیشه و به نقد و گفتگوی کارشناسی در مورد آن می پردازد.
ادامه مطلب سایر
گفتگو

نیم فاصله

گفتگو با اندیشمندان و دانشمندان کشور های مختلف در موضوعات مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی
ادامه مطلب سایر
چهار سوی علم

چهار سوی علم

مجموعه چهار سوی علم به پخش مجموعه مستند روز دنیا در موضوعات مختلف علمی، هنری، فرهنگی، تاریخی و .. می پردازد.
ادامه مطلب سایر
فلسفه و اندیشه

معرفت

ارائه کننده مباحث فلسفه اسلامی در برنامه ای گفتگو محور با حضور دکتر ابراهیمی دینانی به عنوان میهمان ثابت برنامه و اجرای دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی
ادامه مطلب سایر
پزشکی و سلامت

سرخرگ

سرخرگ مجله ای تخصصی در حوزه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به بررسی شاخص های بهداشت و درمان در ایران می‌پردازد.
ادامه مطلب سایر
هنری

مرصع

مجله هنری مرصع برنامه ای است که به ارائه گزارش هایی از وقایع هنری و نقد و بررسی جریانات هنری روز می پردازد.
ادامه مطلب سایر
اجتماعی

جرگه

مجله علمی با موضوع جمعیت با محوریت نرخ رشد و پیری جمعیت و تبعات آن برای آینده کشور
ادامه مطلب سایر
نمایشی
خانه ای در باد
سریال تلویزیونی اقتباسی 8 قسمتی بر مبنای اثر چارلز...
...
سایر ...
سینمایی
زندگی شهید مجید شهریاری از شبکه چهار
به مناسبت فرا رسیدن سالگرد شهادت دانشمند هسته ای ا...
...
سایر ...
مستند
اعداد جادویی: دنیای راز آلود ریاضیات
مجموعه مستند 3 قسمتی درباره تاریخ ریاضیات و شگفتی ...
...
سایر ...
گفتگو
چاووش - 6 آذر 1402
موضوع برنامه: رسانه ملی و حکمرانی؛ با حضور مسعود م...
...
سایر ...

شبکه دانایی

شبکه چهار سیما جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 شمسی با هدف جذب مخاطبان خاص و با شعار شبکه فرهیختگان و نخبگان تاسیس و آغاز به کارنمود. تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و دینی با پشتوانه تحلیلی غنی از اهداف اصلی این شبکه است تا بتواند بستری برای مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان جامعه در برنامه های کلان و خرد نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان نظرات و آرا و نقد سازی مسائلی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تعاملی افکار و اندیشه های گوناگون در جهت ارتقاء سطح اندیشه ورزی باشد. شبکه چهار سیما در چهار گروه تخصصی برنامه سازی ادب و هنر، فرهنگ و اندیشه، دانش ،اجتماعی و سیاسی در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی، دینی و اجتماعی فعالیت می کند.

اخبار شبکه چهار

زندگی شهید مجید شهریاری از شبکه چهار

به مناسبت فرا رسیدن سالگرد شهادت دانشمند هسته ای استاد شهید مجید شهریاری، فیلم تلویزیونی «آخرین شکوفه پائیزی» به کارگردانی حسین تبریزی از شبکه چهار سیما پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

آنچه اسرائیل در غزه انجام می‌دهد چیزی نمانده به «نسل‌کشی» برسد.

عومر برتوف در گفتگو با برنامه «هم اکنون دکوکراسی» گفت: آنچه اسرائیل در غزه انجام می‌دهد مصداق «جنایت جنگی» است، بالقوه «جنایت علیه بشریت» است، نیّت «پاکسازی قومی» در آن روشن است، و چیزی نمانده که به «نسل‌کشی» برسد.
ادامه مطلب سایر

با اعداد جادویی وارد دنیای راز آلود ریاضیات شویم.

«اعداد جادویی: دنیای راز آلود ریاضیات» نام مجموعه مستندی است که از شنبه 4 آذر از شبکه چهار پخش می شود.
ادامه مطلب سایر

خانه ای در باد از روز یکشنبه 5 آذر

مینی سریال اقتباسی خانه ای در باد بر اساس رمانی از چارلز دیکنز از یکشنبه 5 آذر به روی آنتن شبکه چهار می رود.
ادامه مطلب سایر

«مستند نووا، کیهان آشکار می کند» از شبکه چهار

پخش مستند «نووا، کیهان آشکار می کند» از روز یکشنبه 28 آبان از شبکه چهار پخش خواهد شد.
ادامه مطلب سایر

مستند طنطوره از امروز ۲۷ آبان از شبکه چهار

مستند طنطوره روایتی از تصرف، کشتار و آواره‌سازی مردمان یک روستا بدست یهودیان از شبکه چهار پخش می‌شود.
ادامه مطلب سایر

«برنامه صبح‌گاهی ایران» شنبه تا پنج‌شنبه از شبکه چهار

شبکه چهار «برنامه صبح‌گاهی ایران» را هر روز هفته از یک مرکز استانی با موضوعات علمی، فرهنگی، هنری و گردشگری با بسته ویژه و اختصاصی شبکه چهار و همکاری معاونت امور استان‌ها به صورت زنده به‌روی آنتن می‌برد.
ادامه مطلب سایر

گفتگو با باسم یوسف جراح مصری در مورد جنگ غزه از شبکه چهار

پیرس مورگان در گفتگویی دوساعته با باسم یوسف ابعاد عمیق تری از جنگ غزه را می گشاید.
ادامه مطلب سایر

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر (عج)-روبروی مسجد بلال-خیابان مهناز-شماره 22

ارتباط با ما