مستندهای دینی - معارفی

مستند تقریب

مستندی به کارگردانی مجید فراهانی در مورد عوامل تفرقه و چگونگی تقریب شیعه و سنی
دو شنبه 3 آبان 1400 ادامه...