مستندهای دینی - معارفی

مستند ها

شبکه چهار به دلیل برخورداری از ماهیت علمی ، انواعی از برنامه های مستند را تهیه و یا تولید نموده و بطور روزانه پخش می نماید.
چهار شنبه 26 آبان 1400 ادامه...

مستند تقریب

مستندی به کارگردانی مجید فراهانی در مورد عوامل تفرقه و چگونگی تقریب شیعه و سنی
دو شنبه 3 آبان 1400 ادامه...