تاریخی

نیم فاصله

گفتگو با اندیشمندان و دانشمندان کشور های مختلف در موضوعات مختلف از جمله در حوزه های مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی
سه شنبه 6 دی 1401 ادامه...

داستان یک جدایی

نگاهی به قدرت سیاسی و تاریخی بریتانیا و افول تدریجی در طول تاریخ در اثر بروز حوادث مختلف سیاسی
جمعه 18 آذر 1401 ادامه...