کلاس درس

درس گفتار - 11 مرداد 1402

جلسه 32- علل عقب ماندگی و چگونگی جلوگیری از تخریب و عقب ماندگی ایران؛ استاد درس: پرفسور رفیع پور
چهار شنبه 11 مرداد 1402 ادامه...