فرهنگی هنری

بی چارچوب - 29 آبان

شامل یادبود کامیبز درم بخش،اخبار فرهنگ و هنر، گفتگو با مسعود فروتن کارگردان و جواد علیزاده کارتونیست. گفتگو با دو منتقد آقایان فکری ارشاد و فهیم.
یک شنبه 30 آبان 1400 ادامه...

بی چارچوب 22 آبان 1400

شامل مرور اخبار فرهنگی و هنری هفته گذشته،معرفی فیلم، معرفی کتاب، پرتره هنرمندان، گزارش و ...
یک شنبه 23 آبان 1400 ادامه...