فلسفه

معرفت - 17 دی 1400

موضوع برنامه: مثنوی طلب الهدایه و التوفیق بالعمل الصالح از رساله طریق التحقیق حکیم سنایی غزنوی
یک شنبه 19 دی 1400 ادامه...